Váš nákup obsahuje
 0 produktů v ceně 0 Kč

Náhradní plnění pro organizace

Společnost Woodgrain, s.r.o. k dnešnímu dni zaměstnává 5 zaměstnanců se zdravotním postižením (více než 50 % všech zaměstnanců). Je poskytovatelem náhradního plnění.

Náhradní plnění Vám můžeme zajistit prostřednictvím dodávky zboží nebo služeb (rozsah plnění naleznete též na našich webových stránkách servisprohudebniky.cz a ivic.cz). Informace Vám také rádi poskytneme na telefonním čísle +420 774 555 113, případně e-mailu: alois.chytka@ivic.cz

Nákupem zboží a služeb od naší společnosti můžete ušetřit nemalou část finančních prostředků. Současně podpoříte zaměstnávání osob s těžkým tělesným postižením a pomůžete jejich začleňování do běžného života.

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4% (výpočet se zaokrouhluje matematicky na celé číslo, viz §15 vyhláška č. 518/2004). Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad:

V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

 1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
 2. odebrat zboží či služby v roce 2009 v hodnotě cca 161 tis. Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění.
  Při odběru zboží nebo služeb od naší společnosti, která Vám může poskytnout náhradní plnění, splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb.
 3. odvést do státního rozpočtu cca 57 tis. Kč.
 4. provést kombinaci možností uvedených v bodech 1)3)

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2008 ve výši 22.942,00 Kč.

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2009

Počet zaměstnanců 25 50 100
Pov. podíl zaměstnanců se zdrav. postižením (4%) osob 1 2 4
Roční povinný podíl při nesplnění pov. podílu (v tis. Kč) 57 115 229
Ekvivalent při odebráním zboží (v tis. Kč bez DPH) 161 321 642

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2008 ve výši 22.942,- Kč. Údaj byl zveřejněn ve sdělení 435/2008 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí dne 4. prosince více naleznete na portálu MPSV.

Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu nabízeného naší společnosti?

Při odběru zboží ze sortimentu nabízeného společností Woodgrain, s.r.o., tedy z nabídky internetových obchodů servisprohudebniky.cz (hudební nástroje, příslušenství, struny), drevorezba.cz (profesionální nástroje a nářadí pro řemeslníky, materiály, nože), nebo ivic.cz (vyhledávání informací, zpracování dat, tvorba webových stránek, pomocné účetní práce) popř. při objednávce zboží a služeb dle individuální dohody, od nás můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Tato možnost Vám bude nabídnuta před odesláním objednávky. Objednávka bude plněna společností Woodgrain, s.r.o.

Citace ustanovení §81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti:

 1. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
 2. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením...
  3. odvodem do státního rozpočtu,
  nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).